معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

درجلسه هماهنگي حوزه درمان ومسئولين فني آزمايشگاهها،كه باحضورمعاون درمان ،مسئولين فني آزمايشگاههاي بيمارستانهاي دولتي ،رياست ومديريت بيمارستان حضرت ولي عصر(عج)وسوپروايزورهاي آزمايشگاه درمحل سالن اجتماعات معاونت درمان برگزارگرديد،دررابطه بانقش آزمايشگاه درطرح تحول سلامت وراهكارهادرجهت ارتقاء كيفيت ورضايتمندي بيماران بحث وتبادل نظرصورت گرفت.