معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

دراين جلسه كه مسئولين دفتربهبودكيفيت بيمارستانها،كارشناس مسئول اعتباربخشي معاونت درمان ،كارشناس اعتباربخشي واحدآزمايشگاه حوزه درمان ومسئولين آزمايشگاه بيمارستانهاحضورداشتند،درزمينه تغييرات سنجه هاي اعتباربخشي اين واحدبيمارستاني مطالبي بيان شد.خانم مرادي كارشناس مسئول اعتباربخشي درمان درخصوص تغييرات وحذفيات سنجه هاازطريق برنامه الكترونيكي مطالبي راارائه دادندوازاعتباربخشي بيمارستاني كه درماه آينده توسط وزارت متبوع انجام مي گيردكارشناسان رامطلع نمودند.