معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در راستاي اجرايي  شدن و اعتلاي استانداردهاي اعتباربخشي با هدف ارتقاء كيفيت و ايمني ،جلسه اي با حضور مديرو كارشناسان  محترم ارزياب معاونت درمان در تاريخ 26/7/93 در محل معاونت درمان برگزار گرديد كه در اين جلسه تغييرات اساسي  استانداردهاي اعتباربخشي در دوره دوم و چگونگي فناوري ارزيابي توسط كارشناسان ارزياب ارشد معاونت درمان (سركار خانم مرادي و آقاي زراعتكاران ) ارائه گرديد  وبر اهميت موضوع تاكيد شد ومقرر گرديدكه سوم الي هفتم آبان ماه،خود ارزيابي بر اساس  سنجه هاي اعتباربخشي( جديد) توسط كارشناسان از بيمارستانهاي تابعه انجام گردد و باز خوراند آن توسط مسئول اعتبار بخشي معاونت درمان به بيمارستانها ارسال شود.