معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 كنفرانس آموزشي نظارت برمراكزدرماني دولتي جهت كارشناسان نظارت درتاريخ 20/7/93درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.دراين جلسه علاوه برآئين نامه هاي دفاترارزيابي شنوايي سنجي ،مشكلات ومسائل حين نظارت توسط كارشناسان مطرح گرديدومقررشددرجلسه هماهنگي گروه نظارت بامعاون درمان مطرح شده وبررسي گردد.