معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در راستاي اعتلاي استانداردهاي اعتباربخشي و اجرايي شدن هرچه بهتر آن با توجه به تغييرات اساسي استاندارد هاي اعلام شده از طرف وزارت متبوع جلساتي با حضور معاون محترم درمان ،مديران ارشد بيمارستانهاي تابعه ، رابطين اعتبار بخشي بيمارستان ها و كارشناسان ارزياب حوزه ستادي در محل معاونت درمان توسط كارشناس مسئول اعتبار بخشي معاونت درمان برگزار گرديد.كه تغييرات اساسي و اهميت اجراي استانداردها اعلام گرديد و اهميت موضوع تاكيد شد .

 

تاريخ

محل برگزاري

14/7/93

معاونت درمان

7/7/93

معاونت درمان

7/7/93

بيمارستان

2/7/93

بيمارستان

1/7/93

بيمارستان

1/7/93

معاونت درمان