معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

نشست مشترك كارشناسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي فسا با سازمان نظام پزشكي، معاونت بهداشتي، شهرداري ،اداره منابع طبيعي و بيمارستان حضرت ولي عصر (عج)پيرامون دستورالعمل اجرايي پسماند هاي پزشكي در مراكز درماني شهرستان فسا

در اين نشست سركار خانم دكتر قدرتي مدير محترم درمان تاكيد فرمودند پسماند هاي بهداشتي درماني در سالهاي اخير بواسطه گسترش و تنوع فناوري و افزايش جمعييت از اهميت خاصي براي سلامت عمومي در محيط زيست تبديل شده است.هر تخت بيمارستان 7/2 كيلوگرم زباله توليد مي كند كه 5/0 درصد از زباله هاي شهري را تشكيل مي دهد.

طبق قانون مديريت پسماند ها، پسماند هاي بيمارستاني به كليه پسماند هاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستان ها ،مراكز بهداشتي درماني ،آزمايشگاهها ي تشخيصي طبي وساير مراكز مشابه گفته ميشود كه مديريت اجرايي آن شامل شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه مسئول برنامه ريزي، سامان دهي  ،مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد جمع آوري  ذخيره سازي،حمل ونقل،بازيافت،پردازش ودفع پسماند ها وهمچنين آموزش و اطلاع رساني در اين زمينه مي باشد.

همچنين مقررگرديد مديريت پسماندهابه صورت گام به گام به شرح زيرانجام گردد:

1-فرهنگ سازي درزمينه تفكيك زباله هاي عفوني وغيرعفوني درمراكزدرماني

2-تشكيل جلسه مشترك نظام پزشكي وشهرداري جهت شفاف نمودن ميزان هزينه هاي بي خطرسازي وانتقال پسماندبهداشتي درماني

3-رايزني جهت نحوه خريددستگاه بي خطرسازي زباله هاواستقرارآن دربيمارستان