معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در مورخه سه شنبه 11/6/93 كميسيون ماده 31  در محل معاونت درمان برگزار گرديد.

اين جلسه با حضور جناب آقاي دكتر ضيائي معاونت محترم درمان ،جناب آقاي دكتر پزشكي معاونت محترم بهداشت، خانم دكتر هدايتي مدير گروه محترم  روانپزشكي،خانم دكتر قدرتي مدير محترم درمان،آقاي حسن زاده رئيس محترم اداره بهزيستي شهرستان،آقاي فيروزي نماينده محترم غذا ودارو،آقاي زراعتكاران مسئول اداره نظارت بر درمان وآقاي رحيمي كارشناس اداره درمان سوء مصرف مواد برگزارگرديد .

رحيمي دبير كميسيون ماده 31 عنوان نمود: دراين جلسه در خصوص نظارت وبازديد مستمر برمراكز درمان سوء مصرف مواد توسط كارشناسان معاونت درمان وغذا دارو ،راه اندازي مركز درمان سوء مصرف مواد در شهر زاهدشهر،رسيدگي به مسائل ومشكلات مراكز قمر درمان سوء مصرف مواد درسطح  شهرستان،رعايت قوانين ومقررات مربوط به پروتكل درمان سوء مصرف مواد توسط مسئولين فني مراكزو... بحث وتصميم گيريهاي لازم اتخاذ گرديد.

رحيمي همچنين افزود:مقرر گرديد جلسات كميسيون ماده 31 به صورت ماهيانه در محل معاونت درمان وبا حضور اعضاء برگزار گردد.