معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در راستاي طرح تحول نظام سلامت جلسه اي در تاريخ 1/6/93در محل معاونت درمان با حضور مدير محترم درمان سركار خانم دكتر قدرتي و كارشناسان اين حوزه برگزار گرديد كه با توجه  به اهميت موضوع مقرر گرديد:

1-در هفته جاري (1/6/1393 الي 6/6/1393 )كارشناسان نظارت با توجه به چك ليست وزارت خانه  ، استان فارس وچك ليست داخلي نظارت از بيمارستانها انجام گيرد و گزارشات حاصله جهت ثبت مستندات و اطلاع به بيمارستان ها و مديران ارشد انجام شود.

2-بازديد از مراكز به دقت و با توجه به ابزارهاي  بازديد ( مصاحبه – مشاهده  و مستندات )انجام گيرد.