معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

درراستاي اجراي طرح تحول نظام سلامت ورفاه حال شهروندان محترم تلفن رسيدگي به شكايات 1590راه اندازي گرديد.