معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

درراستاي اجراي طرح تحول نظام سلامت ازبيمارستان دكترشريعتي توسط مديرخدمات پرستاري دانشگاه علوم پزشكي به همراه كارشناس ويژه پايش ونظارت درتاريخ 1/5/93بازديدبه عمل آمد.اين پايش براساس چك ليست طرح تحول نظام سلامت انجام گرفت وبازخوراندآن به رياست بيمارستان اعلام شده وبراهميت موضوع تاكيدگرديد.