معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه هماهنگي اعضاء معاونت درمان درتاريخ 31/4/93درمحل معاونت درمان باحضورمديرمحترم درمان وكارشناسان برگزارگرديدكه براجراي هرچه دقيق تروپيگيري مجدانه وظايف كارشناسان تاكيدشد.همچنين مقررگرديدنظارت بردرمان هرچه بهترودقيق تر توسط كارشناسان انجام گيرد.