معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

چهارمين نشست مسئول محترم خدمات پرستاري دانشگاه و كارشناس محترم پرستاري اداره پرستاري و مترونهاي محترم بيمارستانها در راستاي طرح تحول نظام سلامت در تاريخ 25/4/93برگزارگرديد.دراين جلسه علاوه بر بررسي مصوبات جلسه قبلي ،مواردي ازجمله تاكيد نظارت درراستاي طرح تحول نظام سلامت (بخصوص كيفيت خدمات )،تاكيدنظارت درواحدهاي مختلف به خصوص كنترل عفونت ،ارتباطات وآموزش به بيمار،ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي و...مطرح گرديد.