معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 

دراجلاس معاونين درمان سراسركشور،دانشگاه علوم پزشكي فسا  باتوجه به شاخصهاي وزارت بهداشت ودرمان ازجمله عملكردارزيابان ارشدكشوري درحوزه اعتباربخشي،رتبه برتردانشگاه هاي تيپ 3راكسب نمود.همچنين 

دراين اجلاس ازدانشگاه هاي ذيل تشكرويژه به عمل آمد:  تهران ،قزوين،البرز،قم،شيراز،اصفهان،همدان،اردبیل،بابل،يزد،فسا