معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

كميته دانشگاهي كاهش مرگ وميرمادران باحضوررياست محترم دانشگاه ،معاونين محترم بهداشت ودرمان ،مديرومعاون فني وكارشناسان هردوحوزه درتاريخ 22/04/93دردفتررياست دانشگاه برگزارگرديد.دراين جلسه جناب آقاي دكترعسكري رياست محترم دانشگاه بررعايت دستورالعمل برنامه ترويج زايمان طبيعي وكاهش ميزان سزارين تاكيدنمودند.همچنين راهكارهايي درخصوص كاهش مرگ وميرمادران ارائه ومصوباتي اتخاذگرديد.