معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در راستاي طرح تحول نظام سلامت و اعتباربخشي جلسه اي در مورخ 22/4/93 در محل معاونت درمان با حضور كارشناسان ارزياب اعتباربخشي برگزار گرديد. كه در ابتداي جلسه گزارش عملكرد كشوري اعتباربخشي توسط مسئول اعتباربخشي معاونت درمان به اطلاع همكاران رسانيده شد همچنين مقرر گرديد ارزيابي بيمارستان هاي تابعه دانشگاه با چك ليست (اعتباربخشي طرح تحول نظام سلامت) از تاريخ 11/5/92 الي 15/5/92 توسط كارشناسان ارزياب انجام گردد.