معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

درراستاي طرح تحول نظام سلامت اولين كارگروه راه اندازي مركزمشاوره پرسنلي درتاريخ 21/4/93درمحل معاونت درمان باحضورجناب آقاي دكترحسيني پورقائم مقام محترم معاونت درمان ،آقاي دكتراجاقي مسئول محترم بهداشت روان معاونت بهداشتي ،سركارخانم دكترهدايتي مديرگروه محترم روانپزشكي باليني ،سركارخانم كريمي مديرمحترم خدمات پرستاري دانشگاه وديگراعضاي گروه برگزارگرديد.دراين جلسه فرآيندتدوين شده موردبررسي قرارگرفت ومقررگرديدفرم هاوچك ليست هاطراحي شده وجهت بررسي هرچه سريعتربه اين معاونت ارسال گردد.