معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

درراستاي طرح تحول نظام سلامت بازديدي درتاريخ 17/4/93توسط مديرمحترم خدمات پرستاري دانشگاه وكارشناس اين حوزه ازواحدكنترل عفونت بيمارستان حضرت ولي عصر(عج)براساس چك ليست به عمل آمدومديرمحترم خدمات پرستاري براهميت موضوع تاكيدنمودند.