معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

درراستاي طرح تحول نظام سلامت واعتباربخشي جلسه اي مورخ 18/4/93درسالن كنفرانس شماره 2بيمارستان حضرت ولي عصر(عج)باحضورمديران ارشدومسئولين بخش هاي درماني توسط كارشناس محترم اعتباربخشي معاونت درمان باهمكاري دفتربهبودكيفيت بيمارستان برگزارگرديد.وبراهميت موضوع تاكيدشد.همچنين مقررگرديد،تمامي سنجه هابه صورت مستندات (مشاهدات ،مصاحبه )جهت ارزشيابي آماده باشند.