معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

كنفرانس اعتبار بخشي با هدف اجرايي شدن استانداردهاي آن در تاريخ 4/4/1393-7/4/1393-9/4/1393-14/4/1393 جهت پرسنل در ماني و غير درماني بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي فسا توسط كارشناس اعتبار بخشي معاونت درمان برگزار گرديد كه علاوه بر تاكيد اهميت موضوع  ،سنجه هاي اعتبار بخشي در دو گروه مشتركات و اختصاصي به صورت مفصل توضيح داده شد .