معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در روزسه شنبه مورخ 10/4/93دندانسازي غيرمجازتوسط كارشناسان معاونت درمان دانشگاه پلمپ و وسايل وتجهيزات آن ضبط گرديد.
آقاي علي محمدي كارشناس اداره نظارت براموردندانپزشكي معاونت درمان ضمن بيان اين خبرافزود:دندانسازي كه درمنزل شخصي خودبطورغيرقانوني علاوه برفعاليت دندانسازي درحيطه دندانپزشكي نيزدخالت مي كرد،پس ازشكايتهاي متعددازايشان ،موضوع دركمسيون ماده 11مطرح وبررسي گرديدوازطريق امورحقوقي دانشگاه به دادگاه ارجاع گرديد.كه نهايتاحكم دستگيري دندانسازوپلمپ محل موردنظرتوسط قاضي صادرگرديد.باهمكاري اداره اطلاعات امنيت عمومي ومعاونت درمان دانشگاه محل موردنظرپلمپ گرديدومقررگرديد دندانسازجهت معرفي خودسريعااقدام نمايدتامراحل قانوني رسيدگي به پرونده مذكورازطريق دادگاه انجام پذيرد.