معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

دراين جلسه كه درمورخ 9/4/1393با حضوررياست محترم دانشگاه ،قائم مقام محترم معاونت درمان ،مديرمحترم درمان ،مديرمحترم خدمات پرستاري ،روساي محترم بيمارستانهاومترون هاي محترم درمحل دفتررياست دانشگاه برگزارگرديد،برارتقاء كيفيت خدمات پرستاري به بيماران ولزوم پيگيري وبرگزاري كلاسهاي پربارمهارتهاي رفتاري وهمچنين راه اندازي مركزمشاوره واحياي ورزش جهت پرستاران محترم اين دانشگاه تاكيدگرديد.شايان ذكراست اين جلسه درراستاي اجراي طرح تحول نظام سلامت برگزارگرديده است.