معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در راستاي اجراي طرح تحول نظام سلامت بازديدي توسط كارشناسان ارزياب كشوري از دانشگاه علوم پزشكي فسا(حوزه ستادي معاونت درمان بيمارستان حضرت ولي عصر (عج)) در تاريخ 1/4/93 انجام گرفت كه  7 بسته خدمتي نظام سلامت توسط كارشناسان ارزياب كشوري به طور مفصل بررسي گرديد .كارشناس مسئول اعتباربخشي معاونت درمان افزودند:مستندات درمحل معاونت درمان توسط كارشناسان ارزياب كشوري بررسي گرديدو طي بازديدي از بيمارستان حضرت ولي عصر (عج) روند اجرايي اين طرح از نزديك مشاهده و ارزيابي گرديد.