معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه اي مورخ 31/3/93 در محل معاونت درمان راس ساعت 13-11 با حضور مدير محترم درمان مديران ارشد بيمارستانها و درمانگاهها و كارشناسان ستادي برگزار گرديد كه در مورد اهميت طرح تحول نظام سلامت خصوصا در حوزه پزشك مقيم كاهش فرانشيز 10% و ويزيت پزشكان در درمانگاه تاكيد فرمودند.