معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

كنفرانس  آموزشي ايمني و سلامت شغلي جهت گروههاي غير درماني بيمارستان ولي عصر در 3 جلسه توسط كارشناسان اعتباربخشي معاونت درمان برگزار گرديد و بر اهميت موضوع تاكيد شد.