معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه هماهنگي معاونت بهداشتي و معاونت درمان در جهت طرح مداخلات پيشگيرانه در تاريخ 26/3/93 با حضور كارشناسان محترم معاونت بهداشتي و درماني در محل معاونت درمان برگزار گرديد. كه در اين جلسه در مورد حادثه / ضربه / سقوط / حوادث ترافيكي) و علل و اقدامات پيشگيرانه انجام شده و  مورد بحث و بررسي قرار گرفت.