معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه طرح تحول نظام سلامت در تاريخ 15/3/93 در معاونت درمان با حضور كارشناسان و مدير محترم درماني برگزار گرديد و اقدامات انجام شده تا كنون در حوزه بر اساس بسته خدمتي ارائه شده وزارت متبوع جهت ارائه به رياست محترم دانشگاه انجام گرديد.