معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

كنفرانس بين المللي مبارزه با اعتياد وقاچاق مواد مخدر در 26 ژوئن 1987 در شهر وين به منظور ابراز عزم سياسي ملت ها در امر مبارزه با پديده خانمان سوز وشوم مواد مخدر تشكيل شد ودر آن سندي به تصويب كشورهاي شركت كننده رسيد و اعضاء كنفرانس متعهد شدند تا اقدامات بين المللي در خصوص مبارزه با قاچاق موادمخدر را قاطعانه دنبال كنند.

رحيمي كارشناس سلامت روان  واعتياد معاونت درمان عنوان نمود:اعتياد يك بيماري اجتماعي است كه عوارض جسماني ورواني دارد تا زماني كه به علل گرايش بيمار توجه نشود درمان جسمي ورواني فقط براي مدتي نتيجه بخش خواهد بود وفرد معتاد دوباره گرفتار مواد اعتياد آور مي گردد.

وي هم چنين افزود:شعار امسال هفته جهاني مبارزه با مواد مخدر به عنوان"پيامي اميد بخش:اعتياد قابل پيشگيري ودرمان است" نامگذاري شده واين مژده را به تمامي بيماران وخانواده آنان مي دهد كه با برنامه ريزي صحيح واقدامات اصولي اعتياد به مواد مخدر هم قابل پيشگيري وهم قابل درمان مي باشد.گفتني است همه ساله هفته اول تيرماه به عنوان هفته مبارزه با مواد مخدر نامگذاري شده است.