معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

اخبار

مشاهده کلیه اخبار

درراستاي اجرايي شدن طرح تحول نظام سلامت جلسه اي درواحدمعاونت درمان باحضوركارشناسان وپرسنل ستاد هدايت واورژانس 115شهرستان فسادرساعت 12-10تشكيل شد.طي برگزاري اين جلسه  به صورت همزمان دردانشگاههاي سراسركشور ازطريق ويدئو كنفرانس درخصوص سامانه 1590ونحوه رسيدگي به شكايات آموزش ارائه گرديد.