معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

درراستاي اجرايي شدن طرح تحول نظام سلامت جلسه اي درواحدمعاونت درمان باحضوركارشناسان وپرسنل ستاد هدايت واورژانس 115شهرستان فسادرساعت 12-10تشكيل شد.طي برگزاري اين جلسه  به صورت همزمان دردانشگاههاي سراسركشور ازطريق ويدئو كنفرانس درخصوص سامانه 1590ونحوه رسيدگي به شكايات آموزش ارائه گرديد.