معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه اجرايي شدن برنامه تحول نظام سلامت و اعتباربخشي در ساعت 11 الي 12 مورخ 27/2/93 با حضور كارشناسان ارزياب در معاونت درمان برگزار گرديد كه در اين جلسه آموزش برنامه تحول نظام سلامت و سامانه 1590 در قالب power point ارائه شد و در خصوص اهميت سنجه هاي اعتباربخشي بحث و تبادل نظر شد و مقرر گرديد كه در تاريخ 11/3/93 اعتباربخشي از بيمارستان شريعتي بعمل آيد.