معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

روز دوشنبه مورخ 22/2/93جلسه اي در خصوص هرچه بهتر اجرايي شدن مفاد برنامه طرح تحول نظام سلامت كميته ويژه پايش نظارت در معاونت درمان تشكيل گرديد.در اين كميته كه رياست آن به عهده معاون محترم درمان است، مدير محترم درمان،مسئول اعتبار بخشي،مدير خدمات پرستاري دانشگاه،مسئول اداره نظارت بر درمان،كارشناس مسئول امور بيماريهاي خاص،كارشناس نظارت بر تجهيزات پزشكي،كارشناس امور مامايي معاونت درمان وكارشناس آمار و فناوري اطلاعات،كارشناس امور آزمايشگاه معاونت درمان حضور دارند و مقرر گرديد كه 7بسته حمايتي طرح تحول نظام سلامت توسط تيم مذكور پايش و نظارت شود وگزارش به صورت  مكتوب به معاونت درمان اعلام گردد.