معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در راستاي اجراي برنامه هاي طرح تحول نظام سلامت( فصل هفتم)، دستور العمل برنامه ترويج زايمان طبيعي ، جلسه اي با حضوردكتر ضيايي معاون درمان دانشگاه ، دکتر شکوهیان رياست بيمارستان حضرت ولي عصر (عج)، متخصصین محترم زنان وزايمان ، كارشناسان حوزه ستادي و درماني مرتبط ،در تاريخ 17 اردیبهشت 93 در ساعت 30/11 -30/13 در محل معاونت درمان دانشگاه برگزار گرديد .
در اين جلسه دستور العمل طرح ترويج زايمان طبيعي به طور جامع توسط معاون درمان و مسئول امورمامايي معاونت درمان دانشگاه اعلام و توسط حاضرين در جلسه مفاد آن مورد بحث و بررسي قرارگرفته و تصميماتي اتخاذ گرديد.
ضمنا تصویر دستورالعمل مذكور جهت بهره برداري دراختيارحاضرین قرارگرفت.