معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

درراستاي اجراي برنامه هاي تحول نظام سلامت وكاهش ميزان پرداختي بيماران بستري دربيمارستانهاي دولتي وبرنامه ي ترويج زايمان طبيعي در مورخه 20/2/93 بازدیدی توسط کارشناسان ستادي معاونت درمان (مديرمحترم خدمات پرستاري،كارشناس محترم امورمامايي ،مسئول محترم اعتباربخشي ومسئول محترم اداره نظارت )از واحدهای  حسابداری، اقتصاد درمان ، تسویه ،ترخیص وزايشگاه بیمارستان ولی عصر(عج) انجام شد .

 دراين بيمارستان زایمان طبیعی  بصورت رایگان انجام می شد. ودر صورتحساب بیماران نیز قید شده بود.

تعرفه خدمات  بیماران بستری شهري بصورت 10 درصد وروستايي بصورت 5درصد چارج شده بود .ودر صورتحساب بیماران 90درصدتخفيف يارانه سلامت  قید شده بود.

 چند مورد پیگیری تلفنی  ( تماس با بیماران ترخیص شده در منزل )نيزانجام شدكه مراجعين رضایت خودرا از بیمارستان وتعرفه هاي پرداختي ابراز داشتند .