معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

كارگاه خطاي پزشكي FMEA در تاريخ 21/2/93 از ساعت 12-8 در سالن كنفرانس نحوي دانشگاه علوم پزشكي با حضور پزشكان و پرسنل محترم بيمارستان هاي تابعه و كارشناسان حوزه ستادي معاونت درمان برگزار گرديد. به گزارش سركار خانم مرادي كارشناس اعتباربخشي معاونت درمان در اين كنفرانس جناب آقاي مهندي بهزادي در مورد انواع خطاها و نيز روش FMEA به عنوان يك روش پيشگيرانه آموزش هاي لازم را ارائه دادند.