معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه ماهانه مدير خدمات پرستاري با مترون هاي بيمارستان هاي تابعه و كارشناس ستادي اين حوزه در تاريخ20/2/93 از ساعت 12-10 در محل معاونت درمان برگزار گرديد در اين جلسه  بر اجراي طرح  تحول نظام سلامت در حوزه پرستاري توسط مدير خدمات پرستاري تاكيد گرديد و گزارش اقدامات انجام شده از سوي بيمارستان ها ارائه شد.