معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 جلسه هماهنگي كارشناسان ارزياب معاونت درمان باحضورمديرمحترم درمان (سركارخانم دكترقدرتي )و12نفرازكارشناسان ارزياب (اعتباربخشي) درمحل سالن نحوي دانشگاه برگزارگرديد.درابتداي جلسه اهميت موضوع اعتباربخشي توسط سركارخانم مرادي (كارشناس اعتباربخشي معاونت درمان )اعلام گرديدوپيشنهادات ونظرات توسط كارشناسان دراين خصوص موردبحث وبررسي قرارگرفت.