معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 جلسه هماهنگي معاونت درمان ومديرخدمات پرستاري،مترون هاي پرستاري بيمارستانهاي تابعه وكارشناسان ستادي باحضورجناب آقاي دكترضيائي (معاون محترم درمان) درتاريخ 24/01/93درمحل سالن نحوي دانشگاه برگزارگرديد.دراين جلسه سركارخانم كريمي (مديرمحترم خدمات پرستاري )سياستهاي كلي مقام معظم رهبري درحوزه سلامت رااعلام كرده وبراهميت موضوع واجرائي شدن استانداردهاي اعتباربخشي وحاكميت باليني تاكيدنمودند.