معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

دراين جلسه كه راس ساعت 12درمحل معاونت درمان تشكيل گرديد،آقاي دكترضيائي معاون محترم درمان ضمن تبريك سال نوبه كليه همكاران وتشكراززحمات وهمراهي ايشان درسال گذشته، درخصوص اهميت واجراي طرح ارتقاء سلامت ملي مطالبي مطرح نموده وراهكارهاي لازم جهت نيل به اهداف موردنظر (ازجمله ارائه مطلوبترين خدمات به بيماران ،همراهان وغيره  ،پايش ونظارت مستمر،ارتقاء كمي وكيفي خدمات سلامت) ارائه نمودند.