معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

اين ارزيابي كه از تاريخ 13/11/92 الي 18/11/92 صورت گرفت به مدت يك هفته باحضور ارزياب محترم كشوري و نمايندگان محترم شوراي عالي بيمه  از بيمارستان هاي حضرت ولي عصر (عج) و دكترعلي شريعتي بعمل آمد . در اين ارزيابي پس ازبازديدكلي ازتمامي بخشهاي بيمارستان ،بخشهاي اورژانس ، پسماند و بخش اعصاب و روان به صورت ويژه مطابق چك ليست سنجه هاي اعتباربخشي مورد بررسي قرارگرفتند لازم به ذكراست كه نتايج ارزيابي پس ازتائيدوزارت متبوع به اين دانشگاه اعلام مي گردد.