معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جديدترين دستورالعمل استانداردهاي اعتباربخشي به صورت خلاصه در جلسه اي كه در تاريخ 17/10/92 در سالن كنفرانس روزبهان با حضور رياست محترم دانشگاه و معاونين حوزه هاي مختلف و همچنين 47 نفر از اتندينگ محترم حضور داشتند تنوسط كارشناس اعتباربخشي معاونت درمان به اساتيد محترم ارائه گرديد و بر اهميت موضوع تائيد شد.