معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

درراستاي اجراي اهداف اعتباربخشي ارزيابي از بخش ICU در تاريخ 15/10/92 (مميزي داخلي )توسط كارشناس اعتباربخشي معاونت درمان بازديد بعمل آمد و نواقص موجود به بيمارستان ارسا ل گرديد.