معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه آموزش استانداردهاي اعتباربخشي در بخش اورژانس بيمارستان حضرت ولي عصر (عج) در تاريخ 15/10/92 از ساعت 30/9 -30/7 برگزار گرديد كه در اين  جلسه 25 نفر از پرسنل و مسئول آن واحد حضور داشتند و توسط كارشناس اعتباربخشي معاونت درمان جديدترين  دستورالعمل در اعتباربخشي براي همكاران ارائه گرديد