معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

درجهت استمراربرنامه اعتباربخشي ،جلسات آموزشي جهت پرسنل بخش ICUواتاق عمل توسط كارشناس محترم اعتباربخشي معاونت درمان درتاريخ هاي 4/10/92و8/10/92درمحل بيمارستان حضرت ولي عصر(عج)برگزارگرديد.ودرمورداهميت مسئله اعتباربخشي ودستورالعملهاي مربوطه توضيحاتي ارائه گرديد.