معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

به همت كارشناسان اعتباربخشي و حاكميت باليني و مدير خدمات پرستاري و نيز بر اساس مصوبه كميته پيشرفت برنامه استراتژيك دانشگاه كلاسهاي آموزشي آشنايي با مديريت استراتژيك و عملياتي براي كليه پرسنل درماني حضرت ولي عصر (عج) فسا در تاريخهاي 5/10/92 و 7/10/92 برگزار شد كه حضور حداكثري پرسنل را به همراه داشت كه طبق تقويم آموزشي در تاريخ 21/10/92 جهت پرسنل غير درماني برگزار مي گردد.