معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

در راستاي استمرار برنامه هاي اعتباربخشي در تاريخ 4/10/92 بازديدي  از بخش اورژانس بيمارستان حضرت ولي عصر (عج) توسط كارشناسان اعتباربخشي و حاكميت باليني به همراه مدير خدمات پرستاري معاونت درمان از ساعت 30/9 الي 12 بعمل آمد و نتايج بازديد به بيمارستان  بازخوراند داده شد.