معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار


به همت واحدحاكميت باليني واعتباربخشي معاونت درمان آخرين كارگاه آموزشي مديريت خطاي سيستم سلامت به روش FMEA (تجزيه وتحليل عوامل شكست وآثارآن)درتاريخ 27/9/92درمحل سالن نحوي دانشگاه برگزارگرديد.آقاي مهندس بهزادي (كارشناس بهداشت حرفه اي )مدرس كارگاه تاكيدنمودند:FMEAرويكردي گام به گام براي شناسائي حالات بالقوه خرابي وشكست درفرآيندطراحي وارائه خدمت وباهدف پيشگيري ازوقوع خرابي هاوحالات شكست مي باشد.
FMEAروش سيستماتيك براي روياروئي بامشكلات ،چالش ها،خطاهابه منظوريافتن راه هائي براي بهبوداين مواردمي باشد.شركت كنندگان ازمعاونت بهداشتي ،بيمارستان حضرت ولي عصر(عج)ودكترعلي شريعتي به صورت عملي باتكنيك تحليل حالات بالقوه ي خطاوآثارآن آشناشدند.