معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

به منظورحمايت ازحقوق شهروندان وپزشكان شهرستان فسا،كارشناسان اداره نظارت بردرمان درقالب 4گروه درتاريخ 24/9/92طي يك برنامه ريزي منسجم وفشرده كاري (صبح ،عصروشب )از28مطب پزشك متخصص .عمومي بازديدكردند.كارشناسان ،مطب هاوعملكردپزشكان رادر5محورموادقانوني ومقررات ،گزارش دهي بيماري ها،بهداشت محيط،تكريم ارباب رجوع ورعايت موازين شرعي وطرح انطباق ،تجهيزات پزشكي موردارزيابي ونظارت قراردادند.

دكتر ضيايي معاون محترم درمان دراين خصوص فرمودند: نظارت و ارزیابی یکی از مهمترین ارکان نظام بوده که موجب ارتقاء سطح کیفی خدمات ارایه شده توسط آن نظام را فراهم می آورد.

وي  افزود : از وظایف اصلی کارشناسان درمان، نظارت بر مراکز درمانی سرپایی وبستری است که هدف از نظارت تضمین پایبندی این مرکز به ضوابط ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است.

موثر بودن این فعالیتها به عوامل مختلفی از جمله مستند و شفاف بودن ضوابط آگاهی مراکز ارایه دهنده خدمت از این ضوابط ، تسلط ناظرین و کارشناسان درمان به این ضوابط ،  پایش منظم از مراکز ارایه دهنده خدمت توسط کارشناسان درمان، تحلیل دوره ای نتایج پایش و شناسایی نقاط ضعف مراکز ارایه دهنده خدمت ، برنامه ریزی و اقدام به منظور بر طرف کردن نقاط ضعف، برخورد قانونی باموارد متخلف وابسته است .