معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه بررسي مرگ وميركودكان زير5سال ناشي ازحوادث رانندگي درمحل معاونت درمان درروزسه شنبه مورخ 12/9/92برگزارگرديد.دراين جلسه كه معاون محترم درمان ،معاون محترم بهداشتي ،رئيس محترم مركزحوادث وفوريت هاي پزشكي ورئيس محترم راهنمائي ورانندگي ورئيس محترم پليس راه وكارشناسان محترم حوزه درمان وبهداشت حضورداشتند ،درخصوص بررسي اقدامات پيشگيرانه درحيطه حوادث رانندگي كودكان زير5سال بحث وتبادل نظرصورت گرفت وتصميماتي اتخاذگرديد.