معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

 سومين جلسه مادران باردارپرخطردرروزيكشنبه مورخ 10/9/92درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.دراين جلسه سركارخانم دكتركوكبي مديرگروه محترم زنان ومديران وكارشناسان حوزه معاونت درمان ومعاونت بهداشتي حضورداشتند.ودرخصوص مشكلات مادران بارداردربيمارستان وحوزه بهداشت ،بررسي مادران پرخطربستري شده  دربيمارستان در6ماهه اخيرودستورالعمل هاي جديدوزارت بهداشت ودرمان بحث وتصميماتي اتخاذگرديد.