معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

نشست مشترك حوزه معاونت درمان درروزيكشنبه مورخ 10/9/92باحضورمعاون محترم درمان ورياست محترم بيمارستانهاي شريعتي وحضرت ولي عصر(عج)ورياست محترم اورژانس 115درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.دراين جلسه جناب آقاي دكترضيائي (معاون درمان )جناب آقاي دكترشكوهيان(رياست بيمارستانهاي شريعتي وحضرت ولي عصر(عج))جناب آقاي دكترفخرپور(رياست محترم اورژانس 115)كارشناسان معاونت درمان جمعي ازمديران بيمارستان هاواورژانس حضورداشتند.ودرموردمشكلات درماني بحث وتبادل نظرصورت گرفت.ضمنادراين جلسه نتايج خودارزيابي مصاديق حاكميت باليني 92ازبيمارستان حضرت ولي عصر(عج)وخودارزيابي هاي اعتباربخشي بيمارستانهاموردبررسي قرارگرفت.