معاونت درمان و خدمات پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی فسا

مشاهده کلیه اخبار

جلسه آموزش به روزرساني واحدهاي معاونت درمان درسامانه مربوطه درتاريخ 9/2/92درمحل معاونت درمان برگزارگرديد.اين جلسه كه باحضوراكثرپرسنل تشكيل گرديد،درخصوص به روزرساني مطالب واحدهاي مختلف درسامانه توسط نماينده ITدرمعاونت درمان مطالبي ارائه گرديدونام كاربري وكلمه عبوربه ايشان تحويل گرديد.